Festival do Japão

Lista de Komon e Soudanyaku

CargoNomeProvíncia
KomonHiroshi NishitaniAssoc. Cult. Tottori Kenjin do Brasil
״Yataro AminoAssoc. Cult. e Rec. Yamanashi Kenjin do Brasil
״Osamu MatsuoAssoc. Fukuoka do Brasil
״Akeo Uehara YoguiAssoc. Okinawa Kenjin do Brasil
SoudanyakuIsao NakamuraAssoc. Fukuoka do Brasil
״Minoru TabataAssoc. Cult. Kagoshima do Brasil
״Yasuyoshi Takeshita Assoc. Ishikawa Ken do Brasil
״Nelson Masatake YoshikaeAssoc. de Beneficente e Cultural Miyazaki
״Hitoshi SakuraiAssoc. Fukushima Kenjin do Brasil
״Keizo NagatomoAssoc. de Beneficente e Cultural Miyazaki